grbossibleLOGOfasa2

Όροι συμμετοχής:

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για έως και δύο (2) κατηγορίες βραβείων, ενώ οι επιχειρήσεις του οικοσυστήματος μόνο για μία (1) κατηγορία βραβείων. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σε 4 επίπεδα: χρυσό, αργυρό, χάλκινο και συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση της γενικής διεύθυνσης ή του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας.

Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των εταιριών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιες (shortlist) και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητα υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2019 του Skywalker.gr.

Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως έναντι του Skywalker.gr και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Το Skywalker.gr και η οργανωτική επιτροπή των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2019 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της / του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει δικαίωμα υποβολής έως και δύο (2) υποψηφιοτήτων.

Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι υποστηρικτές, οι χορηγοί, οι χορηγοί επικοινωνίας, οι χορηγοί αιγίδας, ο διοργανωτής του φεστιβάλ, οι εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και οι συγγενείς προς αυτό εταιρίες.

Αποδοχή όρων συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας όπως διατυπώνονται στο παρόν. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε σύμφωνα με αυτούς.

Προθεσμία δήλωσης υποψηφιότητας

Η τελική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2019 είναι στις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://bossible.gr/the-bossible-festival-awards/the-bossible-festival-awards-apply.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβληθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Κόστος υποψηφιότητας

  • Για κάθε υποψηφιότητα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα 1.000 €, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Για την 1η υποψηφιότητα στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων 200 €, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, και 100 € για τη 2η συμμετοχή.

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Για κάθε υποψηφιότητα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά φάκελος υποψηφιότητας με πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να είναι σχετικές με την κατηγορία βραβείου για το οποίο έχετε δηλώσει υποψηφιότητα και συγκεκριμένα τις ακόλουθες:

  • Τα στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα: επωνυμία, διακριτικός τίτλος, λογότυπο, site, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.
  • Τεκμηρίωση της υποψηφιότητας, που μπορεί να περιλαμβάνει περιγραφή πρακτικών, μεθόδων, εργαλείων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, σε κείμενο έως 500 λέξεων (ενδέχεται να δημοσιευτεί).
  • Το συνοδευτικό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων, αναλύσεων, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείστε αυτά τα στοιχεία να είναι συναφή με τη συμμετοχή σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα. 
  • Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
  • Βίντεο: Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού σας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης αν κάτι τέτοιο απαιτείται.
  • Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό υλικό σας παραπέμπετε σε κάποιο ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους 3 ιστοσελίδων, καθώς η επιτροπή αξιολόγησης δεν θα διαθέτει τον χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας. 

Διαδικασία βράβευσης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Οι συναντήσεις των μελών της επιτροπής αξιολόγησης θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι εμπιστευτική.

Η επιτροπή αξιολόγησης και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία.

Επίσης, οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται πριν από ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων.

Θα πρέπει ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές κ.ά., για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. 

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψηφίους ή/και στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν 2 ημέρες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα «Silk Room» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible οι υποψήφιοι συναινούν ως προς ότι ο διοργανωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο ή άλλο οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστοτόπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Γριζά στο τηλ. 210 9730280 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Υποψηφιότητες για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα γίνονται δεκτές έως και τις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) της 20ης Νοεμβρίου 2019.

Τελετή απονομής των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων

Οι νικητές των βραβείων κάθε κατηγορίας θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2019, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 30ης Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα «Silk Room» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα.

 

GRBossible 2019

Festival
Συνέδριο «Επιχειρηματική Αειφορία»
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Kayali Iyad
Αγγελίδου Μάρα
Αραβώσης Κωνσταντίνος
Βασιλάκη Βαρβάρα
Γεωργιάδου Κωνσταντίνα
Γεωργίου Γιάννης
Δήμα Θεοδώρα
Ευθυμιάτου Χριστίνα
Κάππας Ξενοφώντας
Καραβούλιας Αργύρης
Λασκαρίδη Σουζάνα
Λουφάκης Κυριάκος
Λυγισάκης Νικόλαος
Μακρόπουλος Νικόλαος
Μιχαηλίδης Δημήτρης
Μιχαηλίδου Ελισάβετ-Ειρήνη
Μπουγάνη Βη
Μπρέχας Λουκάς
Μωραΐτης Μπάμπης
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Πειρασμάκη Χριστιάνα
Ταπεινός Γρηγόρης
Ταπραντζή Μελίνα
Τσιρώνης Γιάννης
Φυντάνης Δημήτρης
Χατζάκης Νεκτάριος
Χατζηνταβίδου Ιωάννα
Χωματίδης Δημήτρης
Workshop
Πρόγραμμα
Παρουσιάσεις
Εισηγητές
Αδελφόπουλος Θέμης
Αλεξάκη Νταϊάνα
Αναγνωστόπουλος Γιάννης
Αργυρόπουλος Γιώργος
Αυγερινού Αναστασία
Ζαρωτιάδου Μαρία
Καλαφάτης Γιάννης
Καντιδάκης Αντώνης
Κατσούλας Στάθης
Κατωμέρης Στυλιανός
Κλειδά Φανή
Κοντός Λευτέρης
Κράβαρη Αφροδίτη
Κρύπας Θωμάς
Κυπριώτης Λάμπρος
Κυριακίδου Ολίβια
Κώτης Γιάννης
Λαγουμίδου Ιωάννα
Λάμπρου Παντελής
Νούσιας Αλέξανδρος
Οικονόμου Παναγιώτης
Πατσέλης Νίκος
Πεδιώτης Μιχάλης
Τσομπάνη Χριστιάνα
Χατζάκης Νεκτάριος
Βραβεία
Αντικείμενα Βραβείων
Πλεονεκτήματα Συμμετοχής
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Προσφορά Υποψηφιότητας
Τρόπος Πληρωμής
Πληροφορίες Εταιρικής Συμμετοχής
Τοποθεσία
Startups
Υποστηρικτές
Community Supporters
Φόρμα Συμμετοχής Επισκεπτών
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου

Εγγραφή στο newsletter